Eurobroker a.d. Banja Luka

Kako trgovati?

eurobroker-kako-trgovati-blse

Da biste kupovali ili prodavali hartije od vrijednosti (akcije - dionice, obveznice i druge) na Banjalučkoj berzi potrebno je da imate:

  1. potpisan Ugovor o brokerskom posredovanju sa ovlaštenom brokerskom kućom
  2. otvoren vlasnički račun kod Centralnog registra hartija od vrijednosti (CRHOV), i
  3. nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti (akcija, obveznica i drugih) koje su registrovane na Banjaluckoj berzi.

Berzanski nalog je nalog, koji klijent (nalogodavac) daje trgovcu, članu berze (nalogoprimac), da mu proda ili kupi određene hartije na berzi. Nalog je javna ponuda za zaključenje berzanskog posla, jer svaki drugi učesnik kome odgovora, može da je prihvati, čime se nalog izvršava i zaključuje berzanski posao. Nalog može da bude usmen i pismeni (više u Izdavanje naloga).

Da bi ste omogućili sebi pravo da kupujete i prodajete hartije od vrijednosti (akcije, obveznice i druge) na Banjalučkoj berzi pratite slijedeća 4 koraka:

Korak 1 - Potpisivanje Ugovora o brokerskom posredovanju sa "EUROBROKER" a.d. Banja Luka

Klijenti EUROBROKERA mogu postati i domaća i strana, fizička ili pravna lica. Status klijenta, sa svim pravima i obavezama, lice stiče zaključivanjem  Ugovora o brokerskom posredovanju koji predstavlja opšti ugovor o pružanju usluga pod definisanim uslovima. Ugovor ne predstavlja nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti.

Neposredno prije zaključivanja Ugovora broker je dužan predočiti budućem klijentu Pravila berzanskog posrednika koja su odobrena od strane Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) i dati klijentu da pupuni sledeće obrazce:

Pravila su dokument kojim se bliže određuju prava i obaveze berzanskog posrednika i klijenta, kao i procedure u radu sa klijentom, Banjalučkom berzom i drugim važnijim institucijama. Klijentu se predočava i službeni cjenovnik brokerskih usluga  koji je takođe prethodno odobrila (KHOV).

Za potpisivanje ugovora potrebna je slijedeća dokumentacija: 

1. Za punoljetno fizičko lice:

 • Lična karta – za punoljetna lica koja su državljani Bosne i Hercegovine (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Bankovni račun (tekući račun ili štedna knjižica) – koji mora  glasiti na ime vlasnika hartija od vrijednosti (original na uvid ili ovjerena kopija).

Ugovor o brokerskom posredovanju za fizičko lice može zaključiti i lice koje klijent ovlasti - PUNOMOĆNIK na osnovu:

 • Punomoći za zastupanje (punomoć mora biti ovjerena od ovlaštenog nadležnog organa),
 • Identifikacionog dokumenta punomoćnika - lična karta ili pasoš (original na uvid ili ovjerena kopija).

Punomoćnik može biti isključivo:

 • srodnik u prvom stepenu vertikalne linije srodstva, (roditelj punoljetnom djetetu, punoljetno dijete roditelju) – prilaže se rodni list kao dokaz srodstva;
 • srodnik u drugom stepenu pobočne linije srodstva (brat – bratu, sestra – bratu, brat - sestri) – prilaže se rodni listovi obe osobe da bi se dokazalo srodstvo;
 • supružnik (bračni drug) – prilaže se vjenčani list kao dokaz da su osobe u braku;
 • advokat – uz punomoć prilaže se kopija advokatske legitimacije.

Punomoć za zastupanje (download)

2. Za maloljetno fizičko lice:

 • Izvod iz matične knjige rođenih - rodni list (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Lična karta jednog od roditelja ili staratelja (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Ukoliko dijete nema roditelje potrebna je kopija rješenja o starateljstvu (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Bankovni račun (tekući račun ili štedna knjižica) – koja glasi na ime vlasnika hartija od vrijednosti tj. maloljetno lice ili na ime lica ovlaštenog za zastupanje (roditelj ili staratelj).
Dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora sa "Eurobroker" a.d. Banja Luka za domaće fizičko lice (download)

3. Za strano fizičko lice:

 • Putna isprava (pasoš ili druga putna isprava) original na uvid ili kopija sa:
  • Prijevodom na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima,
  • Apostille ovjera za pojedine zemlje.
 • Bankovni račun sa instrukcijama:
  • IBAN,
  • SWIFT,
  • Naziv banke i adresa banke,
 • Izjavu o političkoj eksponiranosti.

Napomena: Zemlje u kojima je dovoljno ovjeriti dokumentaciju bez Apostille nadovjerom su:

1. Bosna i Hercegovina

 • Notar ili nadležni opštinski organ uprave ili konzularno predstavništvo BiH.

2. Zemlje sa kojima BiH ima zaključen bilateralni ugovor:

 • Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Libija, Mađarska, Mongolija, Poljska, Ruminija, Ruska Federacija, Slovačka, Srbija, Crna Gora i Slovenija.

Sve ostale zemlje potpisnice Haške konvencije XII moraju imati nadovjeru dokumentacije Apostille pečatom.

Ovjera po Haškoj konvenciji vrši se na samom originalnom dokumentu ili na njegovom dodatku. Obrazac potvrde (štembilja) ima oblik kvadrata sa stranom od najmanje 9 cm i sastavljena je na službenom jeziku organa države koja je izdaje.

Dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora sa "Eurobroker" a.d. Banja Luka za strano fizičko lice (download)

4. Za domaće pravno lice:

 • Izvod iz sudskog registra – rješenje o registraciji (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti – statistika (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Žiro račun pravnog lica – Ugovor o otvaranju poslovnog računa u banci ili karton deponovanih potpisa ili drugi važeći dokument na kojem se vidi žiro račun pravnog lica (original na uvid ili ovjerena kopija),
 • Identifikacioni dokument lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica - lična karta ili pasoš (original na uvid ili ovjerena kopija),
 •  Kontakt podaci pravnog lica: adresa, brojevi telefona, broj faksa i mail adrese.

Dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora sa "Eurobroker" a.d. Banja Luka za domaće pravno lice (download)

5. Za strano pravno lice:

 • Izvod iz sudskog registra ili drugog nadležnog registra za privredne subjekte u toj zemlji
  • Prijevod na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima,
  • Apostille ovjera za pojedine zemlje.
 • Akt o osnivanju / Pravila / Statut ili dokument iz kojeg se pouzdano može utvrditi sve o stranom pravnom licu,
 • Putna isprava lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica (pasoš ili druga putna isprava) original na uvid ili ovjerena kopija:
  • Prevedena na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima,
  • Apostille ovjera za pojedine zemlje,
 • Ukoliko ovlaštena osoba nije neko ko je naveden u izvodu iz sudskog registra, potrebna je punomoć za zastupanje pravnog lica
  • Prevedena na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima,
  • Apostille ovjera za pojedine zemlje,
 • Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica (download),
 • Bankovni račun sa instrukcijama:
  • IBAN,
  • SWIFT,
  • Naziv banke i adresa banke,
 • Kontakt podaci pravnog lica: adresa, brojevi telefona, broj faksa i mail adrese.

Napomena: Zemlje u kojima je dovoljno ovjeriti dokumentaciju bez Apostille nadovjerom su:

1. Bosna i Hercegovina

 • Notar ili nadležni opštinski organ uprave ili konzularno predstavništvo BiH

2. Zemlje sa kojima BiH ima zaključen bilateralni ugovor:

 • Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Libija, Mađarska, Mongolija, Poljska, Ruminija, Ruska Federacija, Slovačka, Srbija, Crna Gora i Slovenija.

Sve ostale zemlje potpisnice Haške konvencije XII moraju imati nadovjeru dokumentacije Apostille pečatom.

Ovjera po Haškoj konvenciji vrši se na samom originalnom dokumentu ili na njegovom dodatku. Obrazac potvrde (štembilja) ima oblik kvadrata sa stranom od najmanje 9 cm i sastavljena je na službenom jeziku organa države koja je izdaje.

Dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora sa "Eurobroker" a.d. Banja Luka za strano pravno lice (download)

Korak 2. - Otvaranje vlasničkog računa (R) klijenta u Centralnom registru hartija od vrijednosti (CRHOV) i klijent računa (C) u brokerskoj kući EUROBROKER na kojem se vode hartije i novac za kupovinu

Nakon potpisivanja Ugovora o brokerskom posredovanju klijent daje punomoć za otvaranje vlasničkog računa koji služi za deponovanje hartija od vrijednosti koje se u Republici Srpskoj evidentiraju i čuvaju u elektronskim bazama podataka.

Sva lica koja su učestvovala u vaučerskom dijelu privatizacije državnog kapitala na teritoriji Republike Srpske već posjeduju vlasnički račun. Vlasnički račun posjeduju i sva ona lica koja su prethodno trgovala akcijama emitenata u Republici Srpskoj. Vlasnički račun je jedinstven i lica koja ga posjeduju ne trebaju ponovo da ga otvaraju.

Otvaranje vlasničkog računa od strene Eurobrokera  za fizička lica potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • punomoć za otvaranje vlasničkog računa kod CRHOV-a,
 • kopiju lične karte ili putne isprave,
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za domaće fizičko lice;
 • dokaz o uplati naknade u vrijednosti od 10 KM za otvaranje vlasničkog računa na žiro račun Eurobrokera broj 555-007-00047804-17.

Ukoliko pravno lice nema otvoren vlasnički račun u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske (što je uglavnom i slučaj), potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • punomoć za otvaranje vlasničkog računa kod CRHOV-a;
 • kopiju rješenja o upisu u sudski registar;
 • kopiju obavještenja o razvrstavanju po djelatnostima (statistika) za domaće pravno lice, a za strano pravno lice dokument na kojem se vidi matični broj ili neki drugi broj koji je jedinstven za tu zemlju;
 • kopiju lične karte lica ovlaštenog za zastupanje;
 • dokaz o uplati naknade u vrijednosti od 20 KM za otvaranje vlasničkog računa na žiro račun Eurobrokera broj 555-007-00047804-17.

Nakon otvaranja vlasničkog računa (R) "Eurobroker" a.d. Banja Luka otvara klijent račun (C) koji služi kao "transakcioni račun" preko kojeg se vrši promet akcija i novca za klijenta u brokerskoj kući.

Korak 3. - Izdavanje naloga za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti (akcije, obveznice)
Nalog po vremenu trajanja može biti:
 • Dnevni (važi samo tog dana kada je dat);
 • Do dana (klijent određuje do kog dana će njegov nalog trajati, s tim da taj nalog ne može biti duži od 180 dana);
 • Do opoziva (nalog traje 180 dana);
 • Bilo koji od ovih naloga se može u svakom trenutku opozvati od strane Klijenta izdavanjem novog naloga (nalog opoziva).

Detaljnije o vrstama naloga možete pročitati u podmeniju vrste naloga

Obrazac za izdavanje nalog elektronskim putem (download)

Korak 4. - Provizija i isplate po osnovu prodaje i kupovine
1. Saldiranje
 • Prema pravilima Centralnog registra hartija od vrijednosti rok za saldiranje zaključene transakcije je dva radna dana (T+2). Nakon toga se hartije od vrednosti prenose na vlasnički račun lica koje je kupilo akcije, a novac sa njegovog namjenskog računa za kupovinu akcija, isplaćuje na račun prodavca. Ovi iznosi su korigovani za iznos provizija. Nakon realizacije naloga broker dostavlja Klijentu obračun posla o kupovini ili prodaji akcija ili obveznica.

2. Provizije

Detaljnije o provizijama možete pročitati u podmeniju cjenovnik.