fbpx

Cjenovnik

Na osnovu člana 37. Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/12, 5/13 i 32/16), člana 14. Pravila poslovanja Brokersko – dilerskog društva “Eurobroker” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Eurobroker), Saša Grbić kao opunomoćenik Adama Vitarigova, u ulozi Skupštine Brokersko - dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka, a u skladu sa članom IX stav 1. Osnivačkog aktiva Društva, dana 22.01.2018. godine donosi

ODLUKU O NAKNADAMA ZA USLUGE
BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA “EUROBROKER“ AD BANJA LUKA

I –TRGOVINA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

Visina naknade obračunava se prema vrijednosti realizovanih poslova klijenta po nalogu a kako je navedeno u tabelarnom pregledu:

1. Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti

Vrijednost posla (KM) Brokerska provizija Brokerska provizija poslovnice*
od do prodajni poslovi kupovni poslovi prodajni poslovi kupovni poslovi
0,00 100,00 7,50 KM 7,50 KM 12,50 KM 12,50 KM
100,01 500,00 10,00 KM 10,00 KM 15,00 KM 15,00 KM
500,01 1.000,00 20,00 KM 20,00 KM 25,00 KM 25,00 KM
1.000,01 2.000,00 30,00 KM 30,00 KM 35,00 KM 35,00 KM
2.000,01 3.000,00 1,60% 1,30% 2,20% 1,90%
3.000,01 5.000,00 1,50% 1,20% 2,10% 1,80%
5.000,01 8.000,00 1,40% 1,10% 2,00% 1,70%
8.000,01 15.000,00 1,10% 1,00% 1.70% 1,60%
15.000,01 20.000,00 1,00% 0,90% 1,60% 1,50%
20.000,01 50.000,00 0,90% 0,80% 1,50% 1,40%
50.000,01 100.000,00 0,70% 0,60% 1,30% 1,20%
100.000,01 500.000,00 0,60% 0,50% 1,20% 1,10%
500.000,01   0,50% 0,40% 1,10% 1,00%

* Naknade u koloni „brokerska provizija poslovnice“ odnosi se samo na poslovnice društava sa kojima Eurobroker ima potpisan Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji, a ne i na poslovnice Eurobrokera.

2. Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti putem interneta (eTrading)

Naknada za trgovanje hartijama od vrijednosti putem interneta (eTrader) iznosi fiksno 0,34%, sa minimalnom naknadom od 5,00 KM.

3. Provizija za profesionalne – institucionalne investiture:

Za sve transakcije provizija fiksno 0,27%, bez minimalne provizije.

4. Kupovina i prodaja kratkoročnih hartija od vrijednosti (trezorski zapisi i druge kratkoročne HOV sa rokom dospjeća do godinu dana):

Vrijednost posla (KM) Brokerska provizija
od do prodajni poslovi kupovni poslovi
0,00 500.000,00 0,10% 0,10%
500.000,01 10.000.000,00 0,04% 0,04%
10.000.000,01   0,03% 0,03%

Napomena: U tački 1., 2., 3. i 4. u iznos brokerske provizije nisu uračunati troškovi provizije Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, provizije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao i troškovi bankarskih transakcija, PTT usluga, poreza i naknada za ostele usluge navedene u tački VIII ove odluke, osim ako aneksom ugovora nije drugačije određeno. Navedene provizije se obračunavaju prema važećem cjenovniku pomenutih institucija. Provizija koju je klijent obavezan platiti berzanskom posredniku je brokerska provizija uvećana za gore navedene troškove.

5. Usluga organizovanja aukcije na Banjalučkoj berzi

Naknada za organizovanje aukcije za prodaju paketa hartija od vrijednosti na Banjalučkoj berzi 100,00 KM.

6. Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti na stranim tržištima

Naknada za trgovanje na inostranim tržištima ne može biti manja od 5 USD niti veća od 2% od vrijednosti posla.

Minimalna uplata za otvaranje računa na stranim tržištima je 5.000 USD ili ekvivalent dolarskom iznosu.

Maksimalna mjesečna provizija za vođenje stranog računa (provizija mjesečne aktivnosti) iznosi 10 USD ili ekvivalent dolarskom iznosu.

Napomena: Uplate novčanih sredstava za trgovanje na deviznim tržištima se isključivo vrše u konvertibilnim markama (KM) nakon čega se konvertuju u valutu zemlje na kojoj klijent ima namjeru da trguje. Sve naknade koje su iskazane u USD valuti prestavljaju protivvrijednost u KM po zvaničnom kursu Centralne banke BiH na dan naplate. Upozoravamo sve klijente koji trguju na stranim tržištima da postoji valutni rizik, odnosno promjena kursa zvanične valute zemlje u kojoj klijent vrši trgovanje, a čiji kurs svakodnevno objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine. U naknade nisu uračunati troškovi konverzije u referentu valutu i troškovi poslovne banke preko koje se vrši uplata kao i eventualni troškovi poreza. Navedene provizije se obračunavaju prema važećem cjenovniku poslovne banke i nadležne institucije.

II - TRGOVINA ILI PRENOS VLASNIŠTVA NA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI IZVAN ORGANIZOVANOG TRŽIŠTA

 1. Naknada za prenos vlasništva na hartijama od vrijednosti izvan organizovanog tržišta po osnovu Ugovora o poklonu iznosi 0,40% od nominalne vrijednosti, najmanje 10,00 KM najviše 250,00 KM.
 2. Naknada za prenos vlasništva na hartijama od vrijednosti izvan organizovanog tržišta po osnovu nasljedstva iznosi 10,00 KM po nalogu (po hartiji od vrijednosti).
 3. Naknada za upis založnog prava na hartijama od vrijednosti iznosi 0,10 % od nominalne vrijednosti hartija od vrijednosti, najmanje 30,00 KM, a najviše 1.000,00 KM.
 4. Naknada za brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti iznosi 30,00 KM po nalogu.
 5. Naknada za upis i brisanje prava ploduživanja na hartijama od vrijednosti iznosi 30,00 KM.
Blok posao: Naknada za usluge realizacije blok posla iznosi 0.39% od vrijednosti blok posla. Naknadu plaćaju i kupac i prodavac, u slučaju da su oba investitora klijenti Eurobrokera.
Napomena: U naknade nisu uračunati troškovi Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, naknade za ostale usluge navedene u tački VIII ove odluke, kao i eventualni troškovi poreza. Navedene provizije se obračunavaju prema važećem cjenovniku pomenutih institucija.

III– USLUGE VEZANE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Ukoliko Eurobroker sa ponudiocem zaključi ugovor kojim je predviđeno da Eurobroker u ime i za račun ponudioca obezbjeđuje stručno vođenje procedure preuzimanja akcionarskog društva i prikupljanje i obradu naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje, cijena usluge se obračunava na sljedeći način:

Provizija za ponudioca

       1. Fiksni dio naknade zavisi od vrijednosti akcija koje su predmet preuzimanja po cijeni preuzimanja i iznosi:
 • za nominalnu vrijednost akcija do 300.000,00 KM fiksna naknada iznosi 3.000,00 KM;
 • od 300.001,00 do 600.000,00 KM fiksna naknada iznosi 4.000,00 KM;
 • od 600.001,00 KM do 1.000.000,00 KM fiksna naknada iznosi 5.000,00 KM;
 • od 1.000.001,00 do 3.000.000,00 KM fiksna naknada iznosi 8.000,00 KM;
 • od 3.000.001,00 do 10.000.000,00 KM fiksna naknada iznosi 15.000,00 KM;
 • za nominalnu vrijednost akcija koje su predmet preuzimanja preko 10.000.000,00 KM fiksna naknada se posebno ugovara sa klijentom.
       2. Varijabilni dio naknade obračunava se prema vrijednosti deponovanih akcija po cijeni akcija u preuzimanju i ne može da iznosi više od 3% od ove vrijednosti.
Ukoliko Eurobroker sa ponudiocem zaključi ugovor kojim je predviđeno da Eurobroker u ime i za račun ponudioca isključivo prikuplja i obrađuje naloge za prihvatanje ponude za preuzimanje, cijena usluge se obračunava samo prema tački 2.

Provizija za klijenta koji prihvata ponudu za preuzimanje

      3. Naknada za prijem i unos u sistem Naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje obračunava se u skladu sa tačkom I, stav 1. ove odluke, a na vrijednost Naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje (broj akcija * cijena preuzimanja)

Napomena:
U navedenu cijenu usluge nisu uračunate naknade Komisije za hartije od vrijednosti, Banjalučke berze hartija od vrijednosti, Centralnog registara hartija od vrijednosti niti druge naknade koje ponudilac plaća u toku preuzimanja akcionarskog društva, a nisu vezane za isključivu nadležnost berzanskog posrednika.

IV – POSLOVI AGENTA EMISIJE

Naknada za usluge agenta emisije ugovara se sa klijentom ugovorom o obavljanju poslova agenta emisije. Naknada ne može biti manja od 3.000,00 KM niti veća od 3% od ukupne vrijednosti emisije.

Napomena: U iznos naknade nisu uračunati troškovi poreza niti drugi povezani troškovi.

V – INVESTICIONO SAVJETOVANJE

Naknada za investiciono savjetovanje, 400,00 KM po satu.

VI  REPO POSLOVI

Od 0,5% – 1,00% od vrijednosti pozajmice, min. 45,00 KM, max. 450,00 KM.

VII  MULTILATERALNE KOMPENZACIJE

 1. Registracija novih učesnika u sistem multilateralne kompenzacije 10 KM.
 2. Izmjena podataka u sistemu multilateralne kompenzacije 5 KM.
 3. Unos opomena dužnicima 2 KM.
 4. Provizija kompenzovanih obaveza:
vrijednost kompenzovanih obaveza (KM) provizija
od do  
0,00 10,00 bez provizije
10,01 500,00 2%
500,01 1.000,00 1%
1.000,01 5.000,00 0,50%
5.000,01 10.000,00 0,30%
10.000,01   0,20%

Napomena: Provizija se naplaćuje samo u slučaju kompenzacije unesenih obaveza prema vrijednosti kompenzovanih obaveza klijenta, a kako je navedeno u tabelarnom pregledu. U iznose brokerske provizije nisu uračunati troškovi provizije Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao i bankarski troškovi. Navedene provizije se obračunavaju prema važećem cjenovniku pomenutih institucija.

VIII – OSTALE USLUGE

 1. Usluga otvaranja vlasničkog računa kod CRHOV za fizička lica iznosi 5,00 KM, a za pravna lica 10 KM.
 2. Usluga otvaranja i zatvaranja klijentskog računa se ne naplaćuje.
 3. Usluga prenosa hartija od vrijednosti sa računa klijenta na račun vlasnika na zahtjev klijenta naplaćuje se 2.00 KM po nalogu za prenos (po hartiji od vrijednosti) za sve klijente, osim za institucionalne - profesionalne investitore.
 4. Usluga korekcije ličnih podataka vlasnika hartija od vrijednosti iznosi 5,00 KM.
 5. Usluga slanja obračuna posla putem sms opcije iznosi 0,20 KM po poruci.
 6. Usluga slanje obračuna posla putem faksa iznosi 0,50 KM po slanju.
 7. Usluga slanja obračuna posla putem pošte naplaćuje se u skladu sa važećim cjenovnikom Pošta Srpske.
 8. Usluga slanja obračuna posla putem email-a, viber-a i lično se ne naplaćuje.
 9. Usluga slanja mjesečnih i godišnjih izvještaja (obračun portfelja i finansijskih izvještaja) se ne naplaćuje.
 10. Usluga slanja vanrednih izvještaja (obračun portfelja i finansijskih izvještaja) na zahtjev klijenta se naplaćuje 5,00 KM.
 11. Usluga vođenja klijentskog računa za klijente koji svoj novac drže na klijentskom računu iznosi 1 KM mjesečno, s tim da se naplata naknade vrši isključivo i samo za račune koji su neaktivni tj. na račune koji u toku kalendarskog mjeseca nisu imali nijednu transakciju, a na kojima se novac nalazi (provizija mjesečne aktivnosti).
 12. Usluga primanja pismena u Bosni i Hercegovini u ime i za račun klijena 2 KM mjesečno.
 13. Usluga pozajmice po jednom danu 0,05% od vrijednosti pozajmice.
 14. Usluga naplate prihoda (dividende, kupona, kamata i ostalih prihoda) za domaće tržište 0,25%, minimalno 30,00 KM. Provizija se naplaćuje na uplaćeni iznos.

Napomena: U iznose naknade iz tačke VIII ove odluke nisu uračunati naknade Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao i troškovi bankarskih transakcija, PTT usluge, poreza, osim ako aneksom ugovora nije drugačije određeno. Navedene provizije se obračunavaju prema važećem cjenovniku pomenutih institucija.

IX - NAPOMENA:

 1. NAKNADU ZA TRGOVANJE NA BERZAMA NA KOJIMA EUROBROKER NALOGE IZVRŠAVA PREKO POSEBNOG UGOVORA SA BERZANSKIM POSREDNIKOM – PARTNEROM KOJI VRŠI KREIRANJE – OTVARANJE NALOGA ILI IZVRŠAVA NALOGE, EUROBROKER UGOVARA SA SVAKIM PARTNEROM POSEBNO. EUROBROKER JE OBAVEZAN DA BLAGOVREMENO UPOZNA KLIJENTA O USLOVIMA TRGOVANJA I NAKNADAMA BERZANSKOG POSREDNIKA – PARTNERA. DIO CIJENE USLUGE KOJU IZ TAKVOG POSLA ZADRŽAVA EUROBROKER NE MOŽE PREĆI IZNOS NAVEDENE U TAČKI (I) OVE ODLUKE.
 2. U SVE GORE NAVEDENE NAKNADE USLUGA NISU URAČUNATI TROŠKOVI NADLEŽNIH INSTITUCIJA (BERZE, CENTRALNOG REGISTRA ZA HOV, KOMISIJE ZA HOV), POREZA, TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PTT TROŠKOVI, OSIM AKO ANEKSOM UGOVORA NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO. PROVIZIJE SE OBRAČUNAVAJU PREMA VAŽEĆEM CJENOVNIKU POMENUTIH INSTITUCIJA.
 3. EUROBROKER ZADRŽAVA PRAVO DA SA KLIJENTOM UGOVORI CIJENU USLUGE DRUGAČIJU OD NAVEDENE U CJENOVNIKU PRI ČEMU UGOVORENA CIJENA MORA BITI POVOLJNIJA ZA KLIJENTA OD CJENOVNIKOM UTVRĐENE CIJENE.
 4. ODLUKA O NAKNADAMA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA PO PRIJEMU SAGLASNOSTI OD STRANE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE.
 5. NA OVU ODLUKU O NAKNADAMA SAGLASNOST JE DALA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE SVOJIM RJEŠENJEM 01-UP-56-88-2/18 OD 06.03.2018. GODINE.
Saša Grbić kao opunomoćeno lice Adama Vitarigova
u ulozi Skupštine “Eurobroker“ a.d. Banja Luka

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search