fbpx

Registracija - Korporativni račun

Trenutno možete da se registrujete kao pravno lice, na način da potrebne dokumente za verifikaciju šaljete na našu email adresu office@eurobroker.ba.

Što se tiče dokumenata neophodnih za otvaranje računa za domaća pravna lica - rezidente, potrebno je sledeće:
 • Izvod iz sudskog registra – rješenje o registraciji;
 • Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti – statistika;
 • Žiro račun pravnog lica – Ugovor o otvaranju poslovnog računa u banci ili karton deponovanih potpisa ili drugi važeći dokument na kojem se vidi žiro račun pravnog lica;
 • Identifikacioni dokument lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica - lična karta ili pasoš;
 • Kontakt podaci pravnog lica: adresa, brojevi telefona, broj faksa i email adrese;
 • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u sudski registar koji imaju vlasnički udio od 20% ili više;
 • U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 20% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udelom preko 20%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtev je da se identificiraju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimate business owner). U određenim slučajevima može se dati i Izjava o stvarnom vlasništvu;
 • Popunjen Upitnik za klijente - KYC;
Ukoliko pravno lice nije dosad trgovalo sa hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi, dostavlja i:
 • Punomoć za otvaranje vlasničkog računa kod Centralnog registra hartija od vrijednosti (CRHOV);
 • Dokaz o uplati naknade u vrijednosti od 20 KM za otvaranje vlasničkog računa na žiro račun Eurobrokera broj 555-007-00047804-17;

Što se tiče dokumenata neophodnih za otvaranje računa za strana pravna lica - nerezidente, potrebno je sledeće:
 • Izvod iz sudskog registra ili drugog nadležnog registra za privredne subjekte u toj zemlji;
 • Prevod na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima;
 • Apostille ovjera za pojedine zemlje;
 • Akt o osnivanju/Pravila/Statut ili dokument iz kojeg se pouzdano može utvrditi sve o stranom pravnom licu;
 • Putna isprava lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica (pasoš ili druga putna isprava) original na uvid ili ovjerena kopija:
 • Prevedena na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima;
 • Apostille ovjera za pojedine zemlje;
 • Ukoliko ovlaštena osoba nije neko ko je naveden u izvodu iz sudskog registra, potrebna je punomoć za zastupanje pravnog lica
 • Prevedena na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH od strane sudskog tumača i ovjera saglasno važećim propisima;
 • Apostille ovjera za pojedine zemlje;
 • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u sudski registar koji imaju vlasnički udio od 20% ili više;
 • U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 20% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udelom preko 20%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtev je da se identificiraju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimate business owner). U određenim slučajevima može se dati i Izjava o stvarnom vlasništvu;
 • Bankovni račun sa instrukcijama:
 • IBAN;
 • SWIFT;
 • Naziv banke i adresa banke;
 • Kontakt podaci pravnog lica: adresa, brojevi telefona, broj faksa i mail adrese;
 • Popunjen Upitnik za klijente - KYC;
Ukoliko pravno lice nije dosad trgovalo sa hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi, dostavlja i:
 • Punomoć za otvaranje vlasničkog računa kod Centralnog registra hartija od vrijednosti (CRHOV);
 • Dokaz o uplati naknade u vrijednosti od 20 KM za otvaranje vlasničkog računa na žiro račun Eurobrokera broj 555-007-00047804-17;

Napomena: Zemlje u kojima je dovoljno ovjeriti dokumentaciju bez Apostille nadovjerom su:
 • Bosna i Hercegovina - Notar ili nadležni opštinski organ uprave ili konzularno predstavništvo BiH;
 • Zemlje sa kojima BiH ima zaključen bilateralni ugovor: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar,  Libija, Mađarska, Mongolija, Poljska, Ruminija, Ruska  Federacija,  Slovačka,  Srbija, Crna Gora i Slovenija;
Sve ostale zemlje potpisnice Haške konvencije XII moraju  imati  nadovjeru  dokumentacije  Apostille pečatom.

Ovjera po Haškoj konvenciji vrši se na samom originalnom dokumentu ili na njegovom dodatku. Obrazac potvrde (štembilja) ima oblik kvadrata sa stranom od najmanje 9 cm i sastavljena je na službenom jeziku organa države koja je izdaje.

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2022 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search