Eurobroker a.d. Banja Luka

Sistemi trgovanja

sistemi-trgovanja-banjalucka-berza

Hartije od vrijednosti uvrštavaju se na sljedeća organizovana tržišta:

 • službeno berzansko tržište,
 • slobodno tržište.

Na Banjalučkoj berzi se trguje kontinuiranom metodom i metodom periodičnih aukcija sa preovlađujućom cijenom. Trguje se pet puta sedmično: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak

Kontinuirani metod trgovanja

Kontinuiranom metodom se trguje akcijama emitenata na berzanskoj kotaciji. Kontinuiranom metodom trgovanja trguje se i akcijama sa slobodnog tržišta koje ispunjavaju kriterijume likvidnosti.

Kriterijumi likvidnosti su:

 • vrijednost trgovanja (KM) sa hartijom od vrijednosti podijeljena sa brojem mogućih dana trgovanja veća ili jednaka 1.000 KM,
 • broj transakcija sa hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 3 i
 • broj dana trgovanja hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 0,50

Broj mogućih dana trgovanja mora biti veći od 30.

Kriterijumi likvidnosti se izračunavaju uzimajući podatke za period od prethodnih šest (6) mjeseci u odnosu na dan kada se vrši njihovo izračunavanje.

Trgovanje je podijeljeno u tri faze:

 • faza prije otvaranje tržišta (od 8:30 do 09:30+"random time")
 • otvoreno tržište (od 09:30 + "random time" do 13:00)
 • zatvaranje tržišta (13:00)

Prekinute aukcije traju od 15 do 20 minuta. Dnevno fluktuiranje cijena je ograničeno na ±20% (statički limit). Dinamičke granice su na ±3% (dinamički limit).

Ravnotežni kurs pri otvaranju tržišta se računa prema sljedećem algoritmu:

 • količinski najveći obim prometa,
 • minimalni ostatak,
 • ako ostatak postoji na strani kupovine uzima se najviša cijena, a ako je na strani prodaje uzima se  najniža cijena,
 • prosječna cijena između dve selektirane cijene po prethodnim kriterijumima.

Aukcijski metod trgovanja

Aukcijskim metodom se trguje akcijama emitenata na slobodnom tržištu koje ne ispunjavaju kriterijume likvidnosti.

Trgovanje je podjeljeno u tri faze:

 • u periodu od 08:30 do 12:00 + "random time" (nasumično izabran broj od 0 do 120 sekundi) dozvoljen je unos, promjena, zadržavanje, oslobađanje i povlačenje prodajnih i kupovnih naloga u BST.
 • u 12:00 + "random time" otvaranje tržišta.

Otvarajuća cijena se formira na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • količinski najveći obim prometa,
 • minimalni ostatak,
 • ako ostatak postoji na strani kupovine uzima se najviša cijena, a ako je na strani prodaje uzima se  najniža cijena,
 • prosječna cijena između dve selektirane cijene po prethodnim kriterijumima.

Kada je formirana preovlađujuća cijena, poslovi se sklapaju prema sljedećim prioritetima:

 1. Cijena,
 2. Starija vremenska oznaka.

Dozvoljen je unos sljedećih tipova naloga:

 • limitirani nalozi
 • nalozi sa dodatnim uslovima količine izvršenja (nalog sve ili ništa, nalog sa miniminalnom količinom svih zaključenih poslova)
 • nalozi sa dodatnim uslovima vremena izvršenja (dnevni, do određenog datuma, otvoreni)

Prekinute aukcije traju 60 minuta. Dinamičke granice su na ±3%.

Blok poslovi

Članovi berze mogu zaključivati poslove izvan organizovanog tržišta ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM,
 • predmet transakcije je blok hartija od vrijednosti,
 • član Berze zaključuje takav posao za svoj račun i za račun jednog klijenta ili račun dva klijenta.

Trgovina se obavlja prema pravilima Berze i Pravilima poslovanja Eurobrokera.