Eurobroker a.d. Banja Luka

Telefonom

izdavanje-naloga-telefonom-full

Molimo Vas da prilikom otvaranja naloga putem telefona poštujete slijedeću proceduru:

 1. Zaključite aneks Ugovora o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga putem telefona u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
 2. Dostavite Eurobrokeru pismeno brojeve telefona sa kojih ćete otvarati naloge;
 3. Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
 4. Telefonski kontakt između klijenta i naših brokera treba da bude kratak, jasan i razumljiv, te da onemogućava različita tumačenja zadatih elemenata. U tu svrhu Eurobroker je izvršio standardizaciju elemenata koje klijent treba da saopšti u telefonskom kontaktu sa brokerom prilikom otvaranja naloga. Poštujte slijedeći redoslijed izgovaranja elemenata naloga:
  1. naziv klijenta/naziv nalogodavca (ime fizičkog lica koje otvara nalog)
  2. šifra klijenta (broj klijent računa za koji se otvara nalog)
  3. vrsta naloga (kupovni, prodajni, opoziv - u kom slučaju se obavezno navodi tačan broj naloga koji se opoziva)
  4. oznaka HOV (poželjno je da bude dopunjena nazivom emitenta)
  5. količina 
  6. limit cijene: cijena - ukoliko je nalog limitirani ili naglasiti da je nalog tržišni ili slobodni/diskrecioni (otvaranje slobodnog ili diskrecionog naloga se može prihvatiti samo ukoliko je nalogodavac prethodno o tome razgovarao sa brokerom preko kojeg se otvara konkretan nalog)
  7. vrijeme izvršenja: (dnevni, do opoziva, važi do određenog datuma)
  8. posebni uslovi (ako ih ima)
  9. način prikazivanja (nalog sa skrivenom količinom)
 5. Ukoliko ne budete poštovali prethodni redoslijed ili budete davali nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti sve elemente naloga koji su potrebni za njegovo pravilno otvaranje i prijem;
 6. Nakon što završite sa zadavanjem elemenata jednog naloga i sigurni ste da želite da se takav nalog otvori, primi i realizuje izgovorićete "POTVRÐUJEM",
 7. Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, izgovorićete "PONIŠTAVAM"
 8. Ukoliko želite da otvorite više naloga nakon što završite sa otvaranjem prethodnog naloga izgovorićete "NOVI NALOG" nakon čega možete početi sa davanjem elemenata naloga od tačke c);
 9. Broker preko koga se otvara nalog će na kraju postupka zadavanja elemenata naloga i Vaše potvrde da su zadati svi potrebni elementi izgovoriti "PRIMLJENO";

NAPOMENA:

Nakon prijema naloga putem telefona, zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim tonskim zapisom.

Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem telefona, pozivom na broj sa kojeg je nalogodavac otvorio nalog. Na ovaj način obezbjeđen je i tonski zapis o razlogu odbijanja naloga. Lica ovlaštena za prijem naloga u Eurobrokeru mogu preslušati tonski zapis otvaranja naloga.

Eurobroker je dužan čuvati tonske zapise pet godina od dana otvaranja naloga na ovaj način.

EUROBROKER a.d. Banja Luka