Pravila poslovanja

Saša Grbić kao opunomoćenik Adama Vitarigova, u ulozi Skupštine Brokersko - dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka, a u skladu sa članom IX stav 1. Osnivačkog aktiva društva, dana 21.09.2012. godine donosi:

Pravila poslovanja

Brokersko - dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka

Član 1.

Pravilima Brokersko - dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Pravila) uređuje se način poslovanja Brokersko-dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Eurobroker) kao i međusobna prava i obaveze klijenata i Eurobrokera, a u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09 i 30/12 (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o poslovanju berzanskih posrednika objavljenom dana 18.07.2012. god. u “Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 67/12, koji je na svojoj sjednici dana 19.06.2012. godine donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Pravilnik).

Član 2.

Klijent iz člana 1. Pravila može da bude domaće i strano, fizičko i pravno lice, koje ispunjava uslove propisane Pravilima, Pravilnikom, Zakonom i drugim važećim propisima.

...

PRAVILA POSLOVANJA BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA "EUROBROKER" AD BANJA LUKA

SADRŽAJ 
I POSLOVI
+ II KATEGORIZACIJA KLIJENATA

1.    Procedure za kategorizaciju klijenata

2.    Promjena kategorije klijenata

3.    Zahtjev profesionalnog investitora za promjenu kategorije

4.    Zahtjev malog investitora za promjenu kategorije

III OCJENA PODOBNOSTI USLUGA, ODNOSNO PROIZVODA ZA POJEDINE KATEGORIJE KLIJENATA
+ IV INFORMACIJE KOJE SE PRUŽAJU KLIJENTIMA

1.    Informacije koje se posebno pružaju malim klijentima

2.    Informacije o Eurobrokeru i njegovim uslugama

3.    Informacije o hartijama od vrijednosti

4.    Informacije o troškovima i naknadama

5.    Informacije opšteg karaktera koje Eurobroker upućuje klijentima

+ V PRAVNI OSNOV ZA OBAVLJANJE POSLOVA - UGOVOR I NALOG

1.    Ugovor

2.    Nalog

+ VI OBAVLJANJE BROKERSKIH POSLOVA

1. Predaja i prijem naloga

1.1. Opšte odredbe

1.2. Predaja naloga

1.3. Prijem naloga

2. Izvršavanje naloga

3. Postupci nakon izvršenja naloga klijenta

VII OBAVLJANJE DILERSKIH POSLOVA
VIII OBAVLJANJE POSLOVA AGENTA EMISIJE
IX OBRAČUN I NAČIN NAPLATE NAKNADE
X ODGOVORNOST KLIJENTA ZA TAČNOST PODATAKA
XI ODGOVORNOST ZA ŠTETU I GUBITKE
XII SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA I ROKOVI ČUVANJA KNJIGE NALOGA I DRUGE EVIDENCIJE I DOKUMENATA
XIII INTERNA KONTROLA
XIV INFORMISANJE UPRAVE O RIZICIMA
+XV PRAVILA POSLOVNOG PONAŠANJA EUROBROKERA

1.    Etički kodeks poslovanja

2.    Sprječavanje sukoba insteresa

3.    Zabranjene aktivnosti relevantnih lica

4.    Procedure za lične transakcije relevantnih lica

5.    Poslovna tajna

6.    Privilegovana (povlašćena, "inside") informacija

7.    Procedure čuvanja poslovne tajne i sprečavanje zloupotrebe povjerljivih ili insajderskih informacija

XVI ZABRANA MANIPULACIJE NA TRŽIŠTU
XVII POLITIKA BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
XVIII OSTALE ODREDBE
XIX ZAVRŠNE ODREDBE

. 36