Novi cjenovnik usluga

17. 07. 14

eurobroker sa sloganom 3Obavještavamo sve klijente i investitore da je "Eurobroker" a.d. Banja Luka dana 12.07.2017. godine rješenjem br. 01-UP-56-191-4/17 dobio saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) na novi cjenovnik usluga Brokersko - dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka koji je izmijenjen u skladu sa Zakonom i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti i Pravilnikom o poslovanju berzanskih posrednika te da stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi Cjenovnik usluga Brokersko - dilerskog duštva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka broj 01-UP-051-2873/12 od 26.12.2012. godine. Novi cjenovnik stupa na snagu 01.08.2017. godine. Uvid u novi cjenovnik imate na našoj internet stranici, u sjedištu Eurobroker-a i svim našim poslovnicama.

S poštovanjem,

BDD "Eurobroker" a.d. Banja Luka

  1. NOVI CJENOVNIK - Eurobroker a.d. Banja Luka (2017)